تبریز صنعت،قالب فلزی،قالب فلزی بتن،قالب بتن،قالب بندی بتن،خاموت زن،دستگاه خم برش میلگرد،خم برش میلگرد

جک شاغول کننده(جک دوپیچ)

جک شاغول کننده(جک دوپیچ)

جک شاغول