تبریز صنعت،قالب فلزی،قالب فلزی بتن،قالب بتن،قالب بندی بتن،خاموت زن،دستگاه خم برش میلگرد،خم برش میلگرد

پروژه ها

آذر پیمان.محمد کوره پز
آذر پینار.یعقوب علی محمد زاده
آذر سیماب.سعید پور شریفی
آذر عامر.امیر رضا صادقی
آذر کاسپین سازه.محمدعلی طلوعی
آسمان فراز مهدیه.محمدصادق شایگان
ابنیه ساز نواندیش.بهزاد فرزام فر
ابنیه سازان چالشگر.عباس سلام زاده
بتن پیکر سازه.مازیار روزپیکر
بتون کرپی.ناصر اشکریز
برج زرین.امیر آقاجانی
بنا آفرین تبریز.یوسف دایی
بنیان سیال.علی گوزلی
بیر.علی اکبر کاظمی دادور
پارس پل.هملت خدیوی نسب
پل ارمه.مسعود سرداری
پی اسکان آذر.سید محمد فقیه خلجانی
پیشگامان بنای سهند.علی فرزین مقدم
دالگا.بابک فرزانه وار
سهلان تبریز.رضااستانبوچیلار
سیوندکاران تبریز.سیامک صالحی دهخوارقانی
عمران تکامل.رامین تقی زاده
عمران و آبادی تبریز.میر داوود فربود
فراسازه تبریز.حمید نو جوان
فراز سازه فزایند.عبدالله فرجپور باصر
لیمیت.محسن میرزا اسکندری نژاد
محکم پی تبریز.بهرام مهمانی
مهر کاشانه تبریز.فرهاد رضا پور